สรุปผลประเมิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย183,329.67161,305.0012.0 %ไม่ผ่าน9,097.29526.7894.2 %ผ่าน
รวม 183,330 161,305 12.01 % ไม่ผ่าน 9,097 527 94.21 % ผ่าน