สรุปผลประเมิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา 340,310.88381,000.00-12.0 %ไม่ผ่าน5,214.3060,652.87-1,063.2 %ไม่ผ่าน
รวม 340,311 381,000 -11.96 % ไม่ผ่าน 5,214 60,653 -1,063.20 % ไม่ผ่าน