สรุปผลประเมิน บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)80,149.6036,000.0055.1 %ผ่าน4,776.24246.2694.8 %ผ่าน
รวม 80,150 36,000 55.08 % ผ่าน 4,776 246 94.84 % ผ่าน