สรุปผลประเมิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย175,165.02175,934.00-0.4 %ไม่ผ่าน9,091.04632.8693.0 %ผ่าน
รวม 175,165 175,934 -0.44 % ไม่ผ่าน 9,091 633 93.04 % ผ่าน