สรุปผลประเมิน บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)80,034.8115,000.0081.3 %ผ่าน4,788.74310.4293.5 %ผ่าน
รวม 80,035 15,000 81.26 % ผ่าน 4,789 310 93.52 % ผ่าน