สรุปผลประเมิน สถาบันการบินพลเรือน เดือนมีนาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันการบินพลเรือน 102,783.90182,795.00-77.8 %ไม่ผ่าน451.98331.0026.8 %ผ่าน
รวม 102,784 182,795 -77.84 % ไม่ผ่าน 452 331 26.77 % ผ่าน