สรุปผลประเมิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา เดือนมีนาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา 403,030.75413,000.00-2.5 %ไม่ผ่าน5,214.3060,874.25-1,067.4 %ไม่ผ่าน
รวม 403,031 413,000 -2.47 % ไม่ผ่าน 5,214 60,874 -1,067.45 % ไม่ผ่าน