สรุปผลประเมิน บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เดือนมีนาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)91,320.2518,000.0080.3 %ผ่าน4,801.25103.6097.8 %ผ่าน
รวม 91,320 18,000 80.29 % ผ่าน 4,801 104 97.84 % ผ่าน