สรุปผลประเมิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย215,638.88234,400.00-8.7 %ไม่ผ่าน3,980.38532.0086.6 %ผ่าน
รวม 215,639 234,400 -8.70 % ไม่ผ่าน 3,980 532 86.63 % ผ่าน