สรุปผลประเมิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา 397,222.03396,000.000.3 %ไม่ผ่าน5,214.3056,721.56-987.8 %ไม่ผ่าน
รวม 397,222 396,000 0.31 % ไม่ผ่าน 5,214 56,722 -987.81 % ไม่ผ่าน