สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %47.95 %92.04 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %27.72 %66.42 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %35.29 %95.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %28.57 %89.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %26.82 %83.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %82.52 %92.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %36.68 %90.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %31.12 %90.62 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %56.87 %97.48 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %30.38 %98.30 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %71.84 %85.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %31.35 %93.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %24.00 %82.48 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %88.46 %94.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %30.42 %73.08 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %44.04 %-4.65 %ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก 10199.01 %100.00 %46.16 %63.88 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %45.21 %54.47 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %27.55 %25.42 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %16.10 %92.71 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %1.65 %92.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %-2.13 %92.43 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %21.22 %96.49 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %98.81 %16.23 %91.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-14.14 %65.84 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %74.17 %96.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %85.90 %94.51 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-81.51 %45.62 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-27.69 %94.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-15.13 %88.24 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %70.95 %92.27 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %51.77 %84.88 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %33.88 %92.53 %ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 1100.00 %100.00 %70.86 %89.41 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %31.10 %61.90 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %35.35 %88.74 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %19.33 %87.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %7.08 %80.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %35.98 %86.17 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-60.02 %78.43 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %35.68 %74.81 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-54.99 %53.71 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %61.72 %87.42 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-2.65 %58.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %18.88 %67.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %20.05 %81.62 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %88.92 %96.71 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %26.87 %88.60 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %26.61 %87.89 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %26.59 %73.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %40.65 %85.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %19.51 %77.13 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %55.56 %94.54 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %46.43 %51.48 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1100.00 %100.00 %44.77 %90.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %-5.06 %90.24 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %11.09 %93.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %8.07 %45.43 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %0.00 %-6.34 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %16.61 %56.68 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %17.89 %72.39 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %37.33 %95.65 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %79.51 %96.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %39.57 %59.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %47.49 %81.71 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %20.25 %70.20 %ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %16.15 %66.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %50.82 %76.80 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %15.14 %85.54 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %19.58 %93.83 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %83.33 %52.42 %72.73 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %6.42 %95.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %24.83 %86.99 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %38.56 %74.92 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %33.87 %87.53 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %44.52 %97.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %58.22 %95.40 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %61.28 %97.05 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %68.85 %94.41 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %33.68 %94.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %47.50 %92.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %40.70 %76.50 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.19 %84.64 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %37.11 %71.13 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-0.25 %88.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %37.59 %87.10 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %24.09 %91.89 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %40.56 %87.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %78.54 %95.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %42.55 %83.75 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %24.61 %34.51 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %49.63 %61.35 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-45.99 %68.97 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %4.82 %51.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %19.71 %89.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %62.39 %74.93 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-25.35 %86.11 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %95.03 %91.40 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %66.47 %91.08 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %46.21 %65.72 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %65.95 %85.76 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %25.01 %54.82 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %51.61 %62.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %64.52 %94.68 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %68.66 %58.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %50.72 %92.34 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %25.96 %73.63 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %65.13 %94.22 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %6.93 %71.03 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %48.78 %78.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %52.58 %23.14 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %57.55 %76.20 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %19.60 %98.28 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %81.85 %95.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %89.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %28.27 %92.45 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-50.44 %93.34 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %2.06 %96.73 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-56.53 %86.05 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %32.25 %93.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-52.22 %94.69 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %50.40 %96.72 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %52.96 %71.61 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-10.29 %73.14 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-35.47 %77.49 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.76 %76.17 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %92.06 %91.83 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %29.67 %81.68 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %39.65 %79.25 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %28.52 %87.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %17.05 %72.79 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %42.16 %88.10 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.27 %84.40 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %15.54 %97.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %16.17 %83.43 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %53.66 %94.45 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.11 %94.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %52.42 %99.16 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %44.62 %73.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %45.49 %86.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 1100.00 %0.00 %75.84 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10896.43 %98.15 %4.46 %55.12 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-13.39 %80.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %74.61 %-25.32 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %34.00 %89.58 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ