สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %48.50 %92.04 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %28.48 %66.42 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %35.97 %95.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %29.32 %89.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %27.59 %83.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %81.60 %92.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %37.35 %90.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %31.85 %90.62 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %57.33 %97.48 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %31.11 %98.30 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %72.14 %85.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %32.08 %93.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %24.80 %82.48 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %88.75 %94.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 11100.00 %100.00 %34.40 %74.88 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %88.48 %31.95 %ผ่านผ่าน
001 กองทัพบก 101100.00 %100.00 %45.95 %60.88 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 4280.95 %77.78 %32.43 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
กองทัพอากาศ 1478.57 %78.57 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %16.99 %92.71 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %-1.05 %92.43 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสรรพากร 8487.01 %90.48 %33.89 %91.73 %ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 250.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %86.05 %94.51 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-13.92 %88.24 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %71.26 %92.27 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %52.27 %84.88 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %34.58 %92.53 %ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %39.40 %88.72 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1361.54 %69.23 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %5.39 %80.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 1471.43 %71.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10884.11 %85.05 %-57.11 %59.68 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %36.36 %74.81 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %62.13 %87.77 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-1.57 %58.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %19.74 %67.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %20.89 %81.62 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %89.04 %96.71 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %27.38 %87.89 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %27.36 %73.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %41.28 %85.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %20.36 %77.13 %ผ่านผ่าน
กรมหม่อนไหม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %47.00 %51.48 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %-3.96 %90.24 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %12.03 %93.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %0.00 %-5.22 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %44.55 %56.68 %ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %18.75 %72.39 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %79.72 %96.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %40.21 %59.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %-19.80 %81.71 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %21.09 %70.20 %ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %17.03 %66.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %50.74 %76.80 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %16.04 %85.54 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %83.33 %53.18 %72.73 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %7.41 %95.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %25.85 %86.99 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %39.21 %74.92 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2892.86 %85.19 %62.01 %57.69 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %45.11 %97.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %61.69 %97.05 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %69.18 %94.41 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %36.38 %94.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %48.06 %92.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %41.32 %76.50 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.85 %84.64 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %37.95 %68.37 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %38.25 %87.10 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %24.89 %91.89 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %41.19 %87.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %78.76 %95.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %43.16 %83.75 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-44.45 %68.97 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 785.71 %85.71 %2.85 %48.01 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %62.79 %74.93 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %95.09 %91.40 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %66.83 %91.08 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %46.77 %65.72 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 966.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %52.12 %62.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %64.89 %94.68 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %99.46 %58.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %51.24 %92.34 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %26.74 %73.63 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %62.22 %94.22 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %97.36 %71.03 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %53.08 %23.14 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %57.99 %76.20 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6698.48 %93.94 %20.41 %98.22 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %82.04 %95.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %89.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %29.02 %92.45 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %3.09 %96.73 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-54.88 %86.05 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %32.97 %93.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-50.62 %94.69 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %53.45 %71.61 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-8.38 %73.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-34.05 %77.49 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %75.99 %76.17 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %92.15 %91.83 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %30.41 %81.68 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %40.58 %78.83 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %29.28 %87.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %17.93 %72.79 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %42.76 %88.10 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %15.18 %84.40 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.65 %97.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %17.18 %83.43 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %54.15 %94.45 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %0.00 %21.94 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %52.92 %99.16 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %44.82 %73.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %46.06 %86.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10870.65 %76.85 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-12.19 %80.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %34.69 %89.58 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ