สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนพฤศจิกายน 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %41.25 %76.91 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %29.69 %72.15 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %37.17 %93.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %27.16 %83.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %27.52 %82.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %81.65 %89.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %43.45 %87.39 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %31.00 %80.70 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %57.15 %93.77 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %29.86 %96.70 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %78.44 %91.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %34.04 %96.93 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %24.45 %87.69 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %89.24 %95.08 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %34.94 %70.83 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %-3.04 %-7.76 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก 10199.01 %100.00 %46.62 %61.12 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %42.72 %63.26 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %28.04 %24.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %9.54 %89.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %4.99 %92.99 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %-0.10 %91.94 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %19.92 %96.12 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %98.81 %16.36 %89.93 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-4.25 %45.96 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %74.43 %93.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.94 %92.45 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-70.46 %52.94 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-20.45 %94.13 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-19.68 %88.33 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %73.14 %91.47 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %50.19 %85.57 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %29.08 %90.67 %ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 1100.00 %100.00 %74.36 %91.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %28.60 %62.86 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %36.62 %74.79 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %13.27 %82.35 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %9.07 %76.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %45.52 %82.10 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-53.79 %-53.23 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %34.27 %70.32 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-60.27 %68.28 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %62.09 %91.11 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %12.53 %62.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %37.37 %63.75 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %22.34 %82.67 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %90.03 %96.29 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %22.54 %84.66 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %30.49 %90.93 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %34.00 %74.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %41.04 %85.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %22.54 %59.53 %ผ่านผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %58.22 %93.42 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %41.49 %34.70 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1100.00 %100.00 %46.58 %91.91 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %13.23 %93.44 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %11.15 %95.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %13.57 %43.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-6.46 %91.05 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %13.93 %56.55 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %22.77 %63.93 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %47.29 %97.07 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %78.02 %96.41 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %36.64 %72.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %50.99 %83.12 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %17.48 %66.64 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %31.10 %47.45 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %48.84 %44.99 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %20.22 %81.20 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %22.41 %94.96 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %58.49 %71.13 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-1.96 %91.82 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %30.87 %84.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %39.68 %70.81 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %32.83 %82.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %54.99 %96.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %64.75 %95.42 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %65.99 %95.28 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %72.92 %91.87 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %40.10 %94.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %55.82 %93.35 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %44.47 %80.83 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %31.01 %76.06 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %38.83 %66.79 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %16.26 %83.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %32.30 %85.51 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %27.05 %87.92 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %49.15 %87.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %78.40 %96.99 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %45.46 %90.40 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %22.58 %34.14 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %51.03 %31.55 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-50.62 %65.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %33.88 %58.01 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %20.05 %91.20 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %60.51 %70.67 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-21.80 %77.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.33 %92.43 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %68.01 %90.08 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %42.43 %61.02 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %66.18 %76.04 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %26.29 %52.79 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %57.79 %41.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %69.87 %94.54 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %69.20 %60.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %50.63 %88.86 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %28.61 %67.58 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %67.66 %94.83 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %3.48 %58.97 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %49.45 %78.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %42.80 %21.07 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %67.92 %78.84 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %33.06 %98.21 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %82.43 %94.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %90.10 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %30.62 %89.11 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-43.82 %94.37 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %1.63 %94.79 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-44.35 %87.44 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %40.71 %90.45 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-33.72 %95.40 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %51.47 %95.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %53.52 %64.13 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-6.25 %70.33 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-35.65 %56.42 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %91.69 %75.69 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %92.36 %89.93 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %36.16 %77.18 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %42.01 %77.83 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %27.70 %78.72 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %14.08 %69.51 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %50.65 %84.50 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.41 %82.00 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.11 %94.31 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %20.72 %64.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.76 %93.39 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %29.86 %92.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %56.26 %97.91 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %44.43 %58.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %59.12 %63.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 1100.00 %0.00 %76.26 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10896.43 %98.15 %5.34 %53.01 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-20.82 %77.11 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %72.60 %-24.51 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %35.47 %84.68 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ