สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %49.32 %87.60 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %25.03 %70.26 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %36.57 %88.67 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %36.90 %71.62 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %32.88 %81.45 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %81.61 %88.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %34.85 %89.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %31.30 %77.42 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %58.65 %94.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %34.36 %97.15 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %77.43 %86.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %32.11 %94.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %28.35 %86.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %89.76 %95.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %35.14 %71.28 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %-2.10 %-24.19 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %100.00 %50.41 %60.41 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %47.74 %60.75 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %35.46 %24.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %9.16 %94.92 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %1.29 %92.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %8.09 %92.58 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %20.85 %95.07 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 8498.67 %98.81 %14.46 %90.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-8.27 %52.87 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %77.06 %92.97 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.20 %94.36 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-67.50 %26.49 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-16.69 %96.08 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-9.08 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %70.51 %94.82 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %53.44 %84.73 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %26.87 %89.57 %ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 1100.00 %100.00 %73.49 %88.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %30.16 %64.16 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %35.61 %75.05 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %23.37 %83.57 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %13.10 %77.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %51.66 %86.06 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-37.07 %-342.04 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %40.71 %65.56 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-62.05 %42.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %63.23 %87.57 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %19.20 %58.31 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %41.02 %60.87 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %24.35 %77.37 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %91.20 %97.95 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %24.91 %84.61 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %32.21 %87.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %32.10 %85.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %41.92 %81.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %22.75 %1.44 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %58.45 %94.10 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %47.92 %13.91 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1100.00 %100.00 %48.20 %91.48 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %25.14 %85.07 %ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %47.52 %92.59 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %9.23 %45.50 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %1.46 %90.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %15.68 %41.66 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %24.00 %65.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %44.33 %95.15 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %76.74 %95.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %41.50 %53.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %49.85 %84.62 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %26.06 %58.14 %ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %21.57 %-7.00 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %54.33 %44.86 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %20.51 %72.74 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %27.94 %96.49 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %51.18 %64.48 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %3.75 %91.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %32.63 %87.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %43.56 %79.98 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %30.73 %84.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %57.57 %96.19 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %63.13 %95.40 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %65.50 %96.14 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %71.05 %97.06 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %36.58 %96.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %49.12 %94.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %47.96 %75.25 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %36.90 %85.88 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %38.79 %69.77 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %10.66 %88.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %31.01 %86.86 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %32.64 %81.72 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.79 %84.11 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %74.50 %94.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %41.85 %83.99 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %26.69 %33.96 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %41.01 %54.28 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-44.42 %62.70 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %31.77 %48.25 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %14.33 %92.85 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %59.69 %70.29 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-16.61 %82.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.32 %90.94 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %69.36 %88.79 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %45.10 %57.27 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %70.30 %76.23 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %44.43 %41.65 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %57.42 %59.45 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %70.47 %93.27 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %59.66 %70.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %92.01 %92.84 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %46.76 %62.17 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %67.74 %94.91 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %16.85 %67.18 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %55.91 %79.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %40.61 %23.75 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %67.53 %84.13 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %25.12 %98.03 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %84.09 %96.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %91.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %38.98 %90.66 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-49.33 %84.68 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %1.07 %94.42 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-43.65 %88.78 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %48.06 %90.69 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-35.87 %92.87 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %54.43 %97.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %55.12 %44.10 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-2.22 %68.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-13.09 %62.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %92.96 %78.69 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %92.49 %86.99 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %37.51 %73.84 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %45.50 %78.85 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %26.38 %79.42 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %20.13 %51.11 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %51.09 %82.95 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %17.11 %74.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.50 %93.19 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %23.54 %80.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %62.36 %93.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %25.27 %91.10 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %55.24 %96.44 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %48.62 %68.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %54.62 %56.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %100.00 %0.00 %97.37 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10896.43 %98.15 %10.77 %57.14 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-1.69 %76.75 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %71.53 %-26.99 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %41.06 %85.48 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ