สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนมีนาคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %45.48 %83.06 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %55.90 %72.42 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %26.27 %94.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %52.28 %73.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %29.07 %76.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %80.78 %89.11 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %63.41 %86.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %25.54 %76.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %55.65 %92.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %27.78 %97.90 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %80.28 %85.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %37.52 %90.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %29.53 %83.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %88.12 %92.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %33.78 %70.73 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %-8.66 %-20.32 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %100.00 %46.44 %63.26 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %45.49 %60.14 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %28.77 %25.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-0.54 %90.18 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-6.11 %93.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %-1.82 %90.24 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %2.68 %94.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 8498.67 %96.43 %-21.77 %-154.49 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-24.90 %51.76 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %75.53 %93.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %90.43 %90.52 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-90.87 %40.68 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-28.81 %94.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-13.53 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %76.41 %94.00 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %45.97 %81.00 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %19.30 %90.11 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 1100.00 %100.00 %74.54 %84.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %26.06 %63.08 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %29.49 %72.34 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %17.98 %83.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %10.82 %76.43 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %44.76 %-121.45 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-52.48 %75.90 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %30.60 %54.68 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-91.35 %50.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %60.37 %84.93 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %13.20 %62.58 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %13.99 %52.79 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %8.56 %81.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %88.82 %97.82 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %11.59 %82.93 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %21.64 %88.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %19.18 %77.92 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %32.74 %75.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %13.17 %-30.08 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %54.33 %91.52 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %39.35 %15.65 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1100.00 %100.00 %46.30 %87.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %7.69 %87.58 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %46.57 %90.88 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %18.97 %34.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-7.46 %88.51 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %1.66 %32.75 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %12.50 %65.79 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %40.67 %92.85 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %72.42 %93.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %35.50 %56.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %49.82 %76.19 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %2.17 %55.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %22.92 %55.69 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %45.87 %28.44 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %18.75 %69.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %15.85 %96.93 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %76.10 %55.99 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-5.69 %87.75 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %29.39 %84.41 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %43.44 %79.79 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %34.51 %82.55 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %56.14 %94.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %67.07 %93.21 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %69.73 %95.43 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %74.92 %94.62 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %28.47 %94.88 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %48.20 %91.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %43.75 %76.33 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %27.81 %81.26 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %37.17 %65.58 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %12.56 %86.31 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %25.87 %83.16 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %30.49 %83.68 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %42.47 %78.08 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %75.61 %96.53 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %37.04 %80.19 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %26.43 %31.62 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %24.83 %49.36 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-59.55 %62.41 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %24.53 %58.67 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %8.81 %93.05 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %56.45 %67.37 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-29.96 %79.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.55 %90.94 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.78 %86.21 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %38.91 %53.62 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %67.16 %68.55 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %39.29 %45.79 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %49.94 %42.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %70.31 %93.16 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %59.67 %65.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %46.08 %91.98 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %29.96 %58.59 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %64.10 %93.83 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %6.57 %58.73 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %46.91 %76.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %20.58 %17.17 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %68.21 %79.98 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %12.63 %97.63 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %84.23 %95.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %87.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %30.71 %91.57 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-67.91 %86.88 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-7.51 %91.77 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-56.00 %86.60 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %36.06 %92.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-49.18 %94.84 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %48.77 %95.42 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %48.29 %32.43 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %51.35 %65.21 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-32.03 %61.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %92.18 %73.04 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %91.19 %85.61 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %33.58 %77.43 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %38.78 %76.32 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %10.58 %68.76 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %20.91 %52.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %47.76 %86.92 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %7.27 %67.42 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %8.42 %95.18 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %17.20 %70.83 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %59.80 %92.18 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %22.28 %87.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %48.33 %94.62 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %41.54 %46.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %44.36 %68.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %100.00 %0.00 %95.09 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10896.43 %98.15 %8.92 %56.61 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-22.56 %64.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %68.35 %-26.99 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %35.90 %78.26 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ