สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนมีนาคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %46.21 %83.06 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %20.29 %72.42 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %27.25 %94.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %52.91 %73.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %30.01 %76.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %79.58 %89.11 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %40.28 %84.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %26.53 %76.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %56.24 %92.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %25.31 %97.75 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %80.54 %85.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %38.35 %90.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %30.46 %83.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %88.50 %92.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 11100.00 %100.00 %34.66 %70.73 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %23.76 %30.31 %ผ่านผ่าน
001 กองทัพบก 101100.00 %100.00 %45.96 %52.92 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %48.44 %60.31 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %28.96 %25.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %56.63 %90.18 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-4.70 %93.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %-0.47 %90.24 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %3.97 %94.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 8479.22 %84.52 %0.00 %87.06 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-15.14 %51.76 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %75.85 %93.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %90.56 %90.52 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-88.35 %40.68 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-27.10 %94.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-12.02 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %46.68 %81.00 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %20.37 %90.11 %ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 1100.00 %100.00 %74.87 %84.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %27.04 %63.08 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %40.89 %79.29 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %16.14 %84.51 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %8.03 %76.43 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %45.71 %-121.45 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-50.92 %75.90 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %31.52 %54.68 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-88.82 %50.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %60.90 %84.93 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %14.35 %62.58 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %15.13 %60.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %9.77 %81.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %88.97 %97.82 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %100.00 %82.93 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %22.68 %88.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %20.25 %77.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %33.63 %75.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %14.32 %-30.08 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %55.96 %91.79 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %40.16 %15.65 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %8.91 %87.58 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %47.28 %90.88 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %20.04 %34.16 %ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-6.04 %88.51 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %2.96 %32.75 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %13.66 %65.79 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %41.46 %92.85 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %72.79 %93.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %36.35 %56.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %50.48 %76.19 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %3.47 %55.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %23.94 %55.69 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %46.68 %28.72 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %19.83 %69.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %56.25 %64.35 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-4.29 %87.75 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %30.29 %84.41 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %44.19 %79.79 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %35.32 %82.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %56.72 %94.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %67.50 %93.21 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %70.13 %95.43 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %75.25 %94.62 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %29.41 %94.88 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %48.89 %91.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %44.49 %76.33 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %28.76 %81.26 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %37.99 %65.58 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %13.72 %86.31 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %26.85 %83.16 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %31.41 %83.68 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %43.24 %78.08 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %75.93 %96.53 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %37.88 %80.19 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %27.41 %31.62 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %25.62 %49.36 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-41.58 %70.12 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %25.43 %58.67 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %57.03 %67.37 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-57.70 %79.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.62 %90.94 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %68.21 %86.21 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %39.72 %53.62 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 988.89 %100.00 %49.38 %46.79 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %50.60 %42.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %70.71 %93.16 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %68.92 %65.38 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %56.10 %91.98 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %30.89 %58.59 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %64.62 %93.83 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %7.81 %58.73 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %47.61 %76.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %21.64 %17.17 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %68.63 %79.98 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %96.97 %14.04 %97.66 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %84.44 %95.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %87.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %31.63 %91.57 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-6.09 %91.77 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-53.94 %86.60 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %36.91 %92.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-47.21 %94.84 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %48.98 %32.43 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %51.91 %65.29 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-30.28 %61.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 366.67 %100.00 %0.00 %85.61 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %34.46 %77.43 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %39.77 %76.32 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %11.76 %68.76 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %21.96 %52.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %48.45 %86.92 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %8.50 %67.42 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %3.35 %94.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 580.00 %80.00 %17.69 %72.94 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %60.34 %92.18 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %23.31 %87.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %49.02 %94.62 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %41.95 %46.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %45.10 %68.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %100.00 %0.00 %95.09 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10892.77 %95.37 %9.35 %56.53 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-20.94 %64.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %91.81 %97.63 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ