สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %35.06 %92.64 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %20.36 %23.47 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %7.89 %88.84 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %60.11 %51.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-21.83 %24.94 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %58.57 %69.38 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %45.99 %55.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-31.22 %6.35 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %21.05 %73.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %19.54 %85.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %66.13 %61.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %11.08 %83.94 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %9.52 %62.80 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %86.59 %77.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %15.94 %67.63 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %37.28 %32.28 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %100.00 %29.53 %61.04 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %32.40 %66.35 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %20.10 %22.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-23.86 %68.95 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-33.90 %74.77 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %-1.22 %80.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %28.26 %92.94 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-18.33 %59.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-21.28 %-6.64 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %64.59 %64.15 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %85.84 %71.75 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-94.33 %-36.13 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-22.05 %62.36 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-80.38 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %46.90 %70.12 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %19.21 %21.82 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %-6.27 %75.31 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %24.66 %25.63 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %21.37 %63.68 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %9.13 %84.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-15.15 %71.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %32.37 %80.65 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-66.79 %48.21 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %18.40 %21.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-51.84 %-34.56 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %57.83 %49.54 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-17.37 %42.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %25.25 %-0.03 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %10.11 %75.84 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %91.09 %96.33 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %-0.78 %55.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %-7.77 %59.73 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %18.03 %51.42 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %16.54 %28.08 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %0.82 %-117.72 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %28.70 %69.29 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %12.97 %-154.12 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %100.00 %0.00 %45.62 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %-19.37 %77.28 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %44.19 %83.47 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %6.68 %-35.55 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-52.25 %72.70 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %2.65 %8.42 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %0.78 %34.94 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %-1.28 %80.51 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %51.51 %69.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %6.86 %40.54 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %44.19 %25.76 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %-26.07 %4.48 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %28.46 %19.47 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %14.63 %22.39 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %52.67 %63.71 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %20.03 %89.15 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %62.55 %34.15 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-44.09 %69.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %21.50 %70.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %19.35 %36.31 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %-33.12 %67.16 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %54.95 %84.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %51.53 %83.01 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %58.05 %74.04 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %65.73 %82.98 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %24.53 %82.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %22.11 %57.53 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %-5.80 %-15.09 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-2.57 %53.27 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %8.02 %39.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-17.17 %52.75 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %-0.65 %61.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %21.88 %49.84 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %11.94 %34.61 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %62.52 %72.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %37.99 %61.21 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %5.73 %4.75 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %38.26 %33.71 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-54.98 %38.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %-32.67 %21.89 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %-11.68 %79.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %29.02 %36.09 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %70.57 %95.99 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.56 %42.52 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %59.83 %51.86 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %21.61 %-4.29 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %39.90 %2.48 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %37.96 %49.36 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %23.95 %-35.22 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %45.95 %75.11 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %15.73 %56.89 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %40.97 %58.91 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %24.78 %20.90 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %32.77 %90.14 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %-10.64 %20.91 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %27.83 %69.39 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %21.99 %32.80 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %46.94 %20.68 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %2.61 %98.33 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %89.38 %93.93 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.72 %29.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %-2.62 %56.60 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-150.70 %74.59 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-67.47 %81.23 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-144.24 %52.23 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-14.70 %63.87 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-52.35 %82.14 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %28.40 %90.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %4.10 %-14.42 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-4.23 %65.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-31.94 %30.90 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %75.58 %-23.64 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %66.67 %97.42 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %2.93 %54.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %41.40 %74.69 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %20.97 %60.11 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %17.31 %22.32 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.75 %45.85 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %0.78 %26.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %6.30 %86.24 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %-25.01 %48.28 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %29.06 %71.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.25 %77.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.99 %75.64 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %49.45 %29.48 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %11.86 %-113.66 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10887.80 %87.85 %-7.87 %58.53 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-63.84 %19.49 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %57.22 %-166.42 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %13.70 %57.25 %ไม่ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ