สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนมิถุนายน 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %39.88 %93.15 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %22.24 %23.77 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %16.06 %83.98 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %56.91 %55.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-12.96 %6.67 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %58.46 %61.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %49.14 %58.99 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-22.73 %26.71 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %25.61 %64.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %23.35 %80.08 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %67.09 %64.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %16.57 %73.02 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %14.59 %50.35 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %83.49 %52.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %15.58 %67.56 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %16.47 %30.90 %ไม่ผ่านผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %100.00 %29.92 %60.53 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %38.38 %57.36 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %19.03 %22.21 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-16.06 %82.42 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-29.85 %81.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %4.44 %75.30 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %32.53 %88.88 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-21.34 %58.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-18.81 %-1.33 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %66.42 %71.50 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %85.97 %74.80 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-75.65 %-21.85 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-18.59 %58.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-70.96 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %44.50 %72.76 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %5.67 %29.84 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %-29.24 %59.93 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %29.64 %22.50 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %14.18 %60.82 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %8.95 %81.83 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-14.35 %66.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %39.43 %78.83 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-72.23 %74.84 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %23.95 %-2.00 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-37.06 %-193.46 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %46.42 %53.62 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-19.86 %6.81 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %-2.69 %-40.47 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %13.68 %59.76 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %91.31 %94.34 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %-5.30 %66.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %-10.87 %59.78 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %22.69 %52.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %24.23 %27.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %2.81 %-205.65 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %28.11 %78.58 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %4.66 %-245.84 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %-14.16 %69.28 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %45.03 %80.41 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %-2.02 %-33.81 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-39.88 %72.58 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %6.54 %41.97 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %5.89 %28.01 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %5.51 %73.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %48.58 %89.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %5.43 %13.90 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %44.96 %27.21 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %-20.55 %-27.11 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %23.05 %26.88 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %22.14 %5.28 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %49.70 %71.37 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-10.93 %91.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %63.15 %24.47 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-39.02 %72.60 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %25.12 %71.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %19.55 %4.91 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %-35.57 %44.41 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %55.40 %89.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %46.65 %78.56 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %52.44 %78.33 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %62.21 %81.77 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %25.00 %86.00 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %22.79 %75.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %-5.17 %-7.87 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-4.19 %44.54 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %25.18 %33.75 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-15.92 %42.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %-6.13 %55.11 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %21.08 %27.15 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %10.54 %41.71 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %56.50 %77.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %36.10 %54.75 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %9.75 %10.63 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %44.48 %35.03 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-49.18 %26.54 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %-21.01 %17.12 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %-15.20 %82.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %30.98 %27.21 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %77.37 %95.03 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %89.79 %73.61 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %58.54 %48.06 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %28.79 %-7.48 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %40.81 %25.15 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %37.78 %55.31 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %26.13 %-43.24 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %46.12 %59.54 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %11.14 %-36.18 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %46.57 %61.93 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %47.05 %15.61 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %34.80 %89.73 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %-4.45 %17.29 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %29.26 %61.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %23.73 %37.80 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %55.25 %-8.83 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %5.69 %97.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %90.20 %93.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.72 %32.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %-1.05 %70.49 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-138.84 %70.10 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-58.42 %66.00 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-137.37 %58.01 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-14.19 %70.97 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-57.81 %88.66 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %30.32 %84.18 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %-7.32 %-22.65 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-10.27 %63.10 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-31.46 %39.33 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %81.09 %-39.38 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %97.74 %85.27 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %12.70 %50.84 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %31.67 %72.77 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %22.78 %53.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %22.50 %-3.44 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.90 %48.60 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %4.73 %32.85 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.42 %85.26 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %74.39 %39.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %36.11 %70.31 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.35 %63.03 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.76 %76.97 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %48.88 %31.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %10.92 %-122.12 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10887.80 %87.85 %-5.01 %56.03 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-63.49 %35.03 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %58.76 %-170.68 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %12.85 %38.30 %ไม่ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ