สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมท่าอากาศยาน116,490.07114,605.001.6 %ไม่ผ่าน5,936.23331.0894.4 %ผ่าน
รวม 116,490 114,605 1.62 % ไม่ผ่าน 5,936 331 94.42 % ผ่าน