สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรธรณี เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรธรณี 127,475.7994,224.0026.1 %ผ่าน6,392.72227.8096.4 %ผ่าน
รวม 127,476 94,224 26.08 % ผ่าน 6,393 228 96.44 % ผ่าน