สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำ 126,185.79120,142.004.8 %ไม่ผ่าน6,064.42558.7490.8 %ผ่าน
รวม 126,186 120,142 4.79 % ไม่ผ่าน 6,064 559 90.79 % ผ่าน