สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 127,665.9889,151.0030.2 %ผ่าน5,980.00612.5889.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,602.192,783.9150.3 %ผ่าน2,584.00227.4791.2 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)5,885.333,257.0044.7 %ผ่าน2,473.31123.5095.0 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)11,252.114,685.7858.4 %ผ่าน2,830.97617.5078.2 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,370.964,476.7929.7 %ผ่าน2,548.92631.7575.2 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา7,070.465,475.5222.6 %ผ่าน2,047.78317.4784.5 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง8,755.304,812.8045.0 %ผ่าน2,797.02200.0192.8 %ผ่าน
รวม 172,602 114,643 33.58 % ผ่าน 21,262 2,730 87.16 % ผ่าน