สรุปผลประเมิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง410,352.13308,301.0024.9 %ผ่าน11,182.78933.0191.7 %ผ่าน
รวม 410,352 308,301 24.87 % ผ่าน 11,183 933 91.66 % ผ่าน