สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุมประพฤติ 870,744.3154,400.9993.8 %ผ่าน6,692.88543.2891.9 %ผ่าน
รวม 870,744 54,401 93.75 % ผ่าน 6,693 543 91.88 % ผ่าน