สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพเรือ 382,787.47206,000.0046.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
01สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)435,686.06281,000.0035.5 %ผ่าน9,164.001,965.7578.5 %ผ่าน
02กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)98,383.8866,000.0032.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
03กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)50,107.8124,454.0051.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
04กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)162,613.2055,000.0066.2 %ผ่าน5,899.671,735.8570.6 %ผ่าน
05กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)51,764.2628,959.0044.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
06กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ21,813.5716,891.1522.6 %ผ่าน
07ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)128,025.9687,710.0031.5 %ผ่าน8,610.932,599.0069.8 %ผ่าน
08ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)253,857.914,918.0098.1 %ผ่าน8,142.802,631.5567.7 %ผ่าน
09ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)71,101.6733,696.0052.6 %ผ่าน4,461.872,543.5043.0 %ผ่าน
10หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)1,810,322.00901,540.3850.2 %ผ่าน46,591.7931,858.5031.6 %ผ่าน
11หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)763,155.25575,342.9424.6 %ผ่าน23,217.9615,712.4032.3 %ผ่าน
12ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)6,985,147.005,490,439.5021.4 %ผ่าน129,622.4725,508.3080.3 %ผ่าน
13ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)559,623.06303,588.0045.8 %ผ่าน12,946.142,622.2579.7 %ผ่าน
14กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)256,821.1673,000.0071.6 %ผ่าน6,026.062,823.4053.1 %ผ่าน
15กรมอู่ทหารเรือ (อร.)192,482.80113,423.0041.1 %ผ่าน6,323.442,540.0059.8 %ผ่าน
16กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ7,554.14547.5592.8 %ผ่าน
17กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)66,696.9726,000.0061.0 %ผ่าน1,522.15726.5052.3 %ผ่าน
18กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)555,570.25314,310.0043.4 %ผ่าน13,296.3710,192.2523.3 %ผ่าน
19กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)101,884.3857,000.0044.1 %ผ่าน4,610.85315.3093.2 %ผ่าน
20กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)1,835,161.001,404,365.0023.5 %ผ่าน10,277.703,939.4061.7 %ผ่าน
21กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)3,911,084.3089,472.0097.7 %ผ่าน85,049.8939,537.1553.5 %ผ่าน
22กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)185,074.7269,506.0062.4 %ผ่าน6,284.921,692.1573.1 %ผ่าน
23กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)98,034.9740,000.0059.2 %ผ่าน2,824.871,707.4539.6 %ผ่าน
24กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)80,070.4237,000.0053.8 %ผ่าน3,948.9390.8597.7 %ผ่าน
25กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)381,599.13222,319.4241.7 %ผ่าน12,187.017,191.5541.0 %ผ่าน
26โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)320,479.41210,732.0034.2 %ผ่าน12,164.564,822.5060.4 %ผ่าน
27กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)244,266.0591,110.7662.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
28หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)131,055.5095,469.3927.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
29กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)26,268.9312,982.9650.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
30กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)113,418.6061,000.0046.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
31กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)94,847.4616,485.0082.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
32หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)86,936.5835,766.8058.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
33ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.2)81,067.0742,864.0047.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
34ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.3)419,513.28329,584.0021.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
35กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.2 พล.นย.)159,216.0579,200.0050.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
36กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.3 พล.นย.)207,969.84159,961.5023.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
37กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน298,634.44172,500.0042.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
38กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน105,421.9132,056.0069.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
39อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)1,245,333.90841,000.0032.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
40อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)1,538,876.00943,412.0038.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
41โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ1,319,181.00992,656.0024.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
รวม 25,809,542 14,621,824 43.35 % ผ่าน 442,542 180,194 59.28 % ผ่าน