สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์ 136,839.1376,234.2044.3 %ผ่าน5,911.221,213.2079.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่104,832.3068,620.0034.5 %ผ่าน4,902.901,390.6071.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน26,097.7214,991.0042.6 %ผ่าน2,377.26900.6562.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น68,489.6542,805.0037.5 %ผ่าน2,130.04509.1476.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี111,101.4224,654.0077.8 %ผ่าน819.43443.6545.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา87,154.6762,526.0028.3 %ผ่าน2,765.47235.8991.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี56,088.3826,264.0053.2 %ผ่าน2,161.25514.8276.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี777,339.56880,000.00-13.2 %ไม่ผ่าน4,813.922,621.2745.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่86,339.1354,660.0036.7 %ผ่าน4,275.72287.5093.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี158,255.70265,560.00-67.8 %ไม่ผ่าน1,475.741,354.148.2 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี138,053.41185,092.00-34.1 %ไม่ผ่าน1,356.631,200.5611.5 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี178,091.28364,821.00-104.9 %ไม่ผ่าน2,113.612,825.50-33.7 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง114,095.55174,897.08-53.3 %ไม่ผ่าน2,569.07554.7978.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี173,970.34158,000.009.2 %ไม่ผ่าน2,759.52596.8978.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี153,456.55139,170.009.3 %ไม่ผ่าน2,713.89781.8071.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี151,778.98184,726.00-21.7 %ไม่ผ่าน4,050.56507.1887.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลราชวิถี1,400,177.102,205,870.00-57.5 %ไม่ผ่าน9,671.211,313.5086.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง46,489.3424,912.0046.4 %ผ่าน1,964.70107.2894.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลเลิดสิน862,448.69817,000.005.3 %ไม่ผ่าน5,140.501,299.0774.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลสงฆ์152,555.73289,430.00-89.7 %ไม่ผ่าน1,551.751,496.673.5 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี22,869.3624,646.00-7.8 %ไม่ผ่าน1,379.44179.6387.0 %ผ่าน
สถาบันประสาทวิทยา264,696.00421,238.00-59.1 %ไม่ผ่าน1,688.19387.4277.1 %ผ่าน
สถาบันพยาธิวิทยา94,591.5145,000.0052.4 %ผ่าน430.0768.8584.0 %ผ่าน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ326,929.97320,565.001.9 %ไม่ผ่าน2,356.45741.4868.5 %ผ่าน
สถาบันโรคผิวหนัง151,374.70198,000.00-30.8 %ไม่ผ่าน520.06617.50-18.7 %ไม่ผ่าน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,635,345.30695,000.0057.5 %ผ่าน4,036.08554.1786.3 %ผ่าน
รวม 7,479,462 7,764,682 -3.81 % ไม่ผ่าน 75,935 22,703 70.10 % ผ่าน