สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมโรค 256,884.64313,376.00-22.0 %ไม่ผ่าน10,835.724,309.2060.2 %ผ่าน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,874.9843,102.00-296.3 %ไม่ผ่าน3,545.93413.7388.3 %ผ่าน
รวม 267,760 356,478 -33.13 % ไม่ผ่าน 14,382 4,723 67.16 % ผ่าน