สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง111,747.66104,163.006.8 %ไม่ผ่าน6,180.11422.8093.2 %ผ่าน
รวม 111,748 104,163 6.79 % ไม่ผ่าน 6,180 423 93.16 % ผ่าน