สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสุขภาพจิต 163,984.9883,000.0049.4 %ผ่าน5,820.541,272.6078.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์135,749.0566,378.2051.1 %ผ่าน3,389.34482.2685.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์50,839.5240,984.0019.4 %ไม่ผ่าน1,808.381,101.1539.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์122,630.7388,616.0027.7 %ผ่าน4,057.69921.2377.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์124,152.6352,595.0057.6 %ผ่าน2,796.271,481.3547.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์60,049.8737,973.0036.8 %ผ่าน2,217.101,144.3348.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์178,055.9486,050.0051.7 %ผ่าน1,612.41335.3179.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์80,066.4752,368.0034.6 %ผ่าน2,645.23728.7372.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์180,462.81111,510.0038.2 %ผ่าน6,234.32832.6086.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์100,247.9649,834.0050.3 %ผ่าน1,704.88592.7065.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลศรีธัญญา576,262.56381,973.0033.7 %ผ่าน3,503.351,184.8166.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนปรุง197,123.2799,864.0249.3 %ผ่าน6,634.17894.4686.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์264,869.8170,255.0073.5 %ผ่าน4,226.172,200.8547.9 %ผ่าน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์235,978.03107,852.0054.3 %ผ่าน2,762.53789.2071.4 %ผ่าน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา419,251.25266,422.0036.5 %ผ่าน7,516.461,584.8078.9 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์97,389.0851,509.0047.1 %ผ่าน4,910.28295.7594.0 %ผ่าน
สถาบันราชานุกูล153,373.7775,289.2050.9 %ผ่าน1,244.22456.5563.3 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22,095.359,712.0056.0 %ผ่าน2,003.6074.3396.3 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,433.5364.8095.5 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,059.5111,237.1034.1 %ผ่าน3,070.53235.8892.3 %ผ่าน
รวม 3,179,643 1,743,422 45.17 % ผ่าน 69,591 16,674 76.04 % ผ่าน