สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 137,503.66116,491.0015.3 %ไม่ผ่าน7,118.111,429.7579.9 %ผ่าน
รวม 137,504 116,491 15.28 % ไม่ผ่าน 7,118 1,430 79.91 % ผ่าน