สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 105,708.4499,130.006.2 %ไม่ผ่าน5,986.26306.4394.9 %ผ่าน
รวม 105,708 99,130 6.22 % ไม่ผ่าน 5,986 306 94.88 % ผ่าน