สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 235,600.55274,021.00-16.3 %ไม่ผ่าน58,951.2011,799.9280.0 %ผ่าน
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,250.02572.5582.4 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 115,461.10117,693.87-1.9 %ไม่ผ่าน29,392.8210,648.4263.8 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 77,085.7195,306.00-23.6 %ไม่ผ่าน29,857.003,126.0189.5 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 84,394.44115,662.30-37.0 %ไม่ผ่าน22,627.6213,263.5841.4 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 248,277.44375,000.00-51.0 %ไม่ผ่าน45,924.052,734.7894.0 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)23,270.8118,318.0021.3 %ผ่าน7,978.604,274.7746.4 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน10,811.4710,156.986.1 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 90,227.8466,000.0026.9 %ผ่าน9,600.221,112.4188.4 %ผ่าน
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 869,717.8162,778.0592.8 %ผ่าน21,276.1112,214.6042.6 %ผ่าน
กองวินัย(วน.) 17,762.334,918.0072.3 %ผ่าน2,618.03213.1391.9 %ผ่าน
กองสารนิเทศ(สท.) 19,854.226,000.0069.8 %ผ่าน2,840.36398.6986.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 133,477.9736,096.00-7.8 %ไม่ผ่าน9,203.846,510.5829.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 894,221.001,949,212.00-118.0 %ไม่ผ่าน5,383.163,210.7440.4 %ผ่าน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 370,949.34636,426.88-71.6 %ไม่ผ่าน17,844.6710,011.1243.9 %ผ่าน
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,213.41284.2876.6 %ผ่าน
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน983.20383.9061.0 %ผ่าน
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,095.471,292.1174.6 %ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,720.97822.8085.6 %ผ่าน
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,780.042,150.0083.2 %ผ่าน2,035.471,445.7129.0 %ผ่าน
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,845.1231,000.0015.9 %ไม่ผ่าน9,012.675,118.7943.2 %ผ่าน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 169,820.69164,000.003.4 %ไม่ผ่าน25,991.053,186.5887.7 %ผ่าน
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 25,505.8611,000.0056.9 %ผ่าน4,861.381,826.9162.4 %ผ่าน
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,726.841,262.0753.7 %ผ่าน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 17,289.5914,638.0015.3 %ไม่ผ่าน2,928.352,508.9014.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,051.841,161.01-10.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)25,621.6418,118.0029.3 %ผ่าน5,343.49733.7986.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 87,664.7865,000.0025.9 %ผ่าน13,858.953,008.2478.3 %ผ่าน
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,829.84651.4064.4 %ผ่าน
กองการเงิน (กง.สงป.) 40,829.4420,231.0050.4 %ผ่าน3,575.71594.5783.4 %ผ่าน
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,525.69340.6077.7 %ผ่าน
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,310.93400.4069.5 %ผ่าน
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,414.338,255.0059.6 %ผ่าน3,190.371,909.9940.1 %ผ่าน
กองตำรวจสื่อสาร58,280.59118,595.30-103.5 %ไม่ผ่าน21,440.883,032.8085.9 %ผ่าน
กองทะเบียนประวัติอาชญากร60,703.6878,000.00-28.5 %ไม่ผ่าน9,629.62216.6097.8 %ผ่าน
กองทะเบียนพล สกพ.39,616.5327,333.0031.0 %ผ่าน9,327.16950.9589.8 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,190.8831,030.80-39.8 %ไม่ผ่าน5,804.601,378.2876.3 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 214,966.1710,000.0033.2 %ผ่าน2,361.392,668.38-13.0 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 311,682.974,400.2062.3 %ผ่าน1,753.061,457.8516.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,324.6812,592.0031.3 %ผ่าน3,601.612,572.4728.6 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 520,560.096,020.5570.7 %ผ่าน4,625.801,806.1461.0 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 618,833.0512,250.9234.9 %ผ่าน2,565.061,907.4325.6 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจจราจร82,948.1895,000.00-14.5 %ไม่ผ่าน38,331.5673,065.29-90.6 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,800.3029,520.00-6.2 %ไม่ผ่าน4,039.527,291.95-80.5 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,108.383,072.0082.0 %ผ่าน2,231.232,505.94-12.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 318,437.5210,136.0045.0 %ผ่าน2,627.933,225.81-22.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 415,924.15ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 118,227.2015,703.7413.8 %ไม่ผ่าน4,201.564,109.592.2 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 49,160.0117,495.0064.4 %ผ่าน2,901.214,374.29-50.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,115.021,369.5373.2 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,111.9412,524.0040.7 %ผ่าน4,524.653,027.8933.1 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,021.687,595.0062.1 %ผ่าน2,842.67789.4572.2 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 922,102.5719,233.0013.0 %ไม่ผ่าน3,026.318,655.00-186.0 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจน้ำ105,536.4878,457.6425.7 %ผ่าน48,095.87125,868.81-161.7 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)33,634.1940,336.33-19.9 %ไม่ผ่าน10,296.334,538.1755.9 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจรถไฟ38,263.4518,523.2451.6 %ผ่าน10,411.1011,144.29-7.0 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 190,846.6647,229.1448.0 %ผ่าน29,168.273,539.4287.9 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 223,090.4012,532.0045.7 %ผ่าน5,921.484,423.4625.3 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 321,986.249,392.0057.3 %ผ่าน3,381.553,365.110.5 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,945.11933.4352.0 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปราม95,406.42184,123.00-93.0 %ไม่ผ่าน18,592.8719,779.13-6.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค27,702.8626,214.745.4 %ไม่ผ่าน6,440.553,676.2442.9 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22,138.2318,006.0018.7 %ไม่ผ่าน4,676.2610,814.80-131.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน8,380.164,821.8642.5 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน11,159.921,442.4587.1 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 62,827.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ9,139.406,110.3233.1 %ผ่าน
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,077.0215,190.6936.9 %ผ่าน4,855.392,932.5139.6 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,548.8712,223.0063.6 %ผ่าน2,291.41498.2578.3 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.61,743.07124,506.35-101.7 %ไม่ผ่าน3,340.6822,295.62-567.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ17,093.0845,277.06-164.9 %ไม่ผ่าน2,436.656,465.44-165.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน9,182.601,910.9679.2 %ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.49,801.8762,915.00-26.3 %ไม่ผ่าน9,882.567,904.4820.0 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว56,181.5150,000.0011.0 %ไม่ผ่าน32,398.608,380.1074.1 %ผ่าน
กองบัญชี(กช.สงป.)20,365.417,039.0065.4 %ผ่าน2,949.60318.3689.2 %ผ่าน
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,845.45819.6755.6 %ผ่าน
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,556.731,159.5925.5 %ผ่าน
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,344.821,407.0557.9 %ผ่าน
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง447,322.7249,543.0088.9 %ผ่าน12,294.791,449.9788.2 %ผ่าน
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,982.01564.8171.5 %ผ่าน
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,168.091,491.5952.9 %ผ่าน
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,722.14670.2961.1 %ผ่าน
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,178.601,329.2668.2 %ผ่าน
กองสวัสดิการ สกพ.20,306.5815,183.0025.2 %ผ่าน5,197.902,479.3952.3 %ผ่าน
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,019.83348.5088.5 %ผ่าน
บก.กฝ.บช.ตชด.29,500.8216,084.5345.5 %ผ่าน3,828.721,747.9554.3 %ผ่าน
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.21,879.423,993.0081.7 %ผ่าน2,960.352,465.4516.7 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 164,288.6422,284.0065.3 %ผ่าน2,374.354,762.25-100.6 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 235,865.7828,168.5921.5 %ผ่าน3,808.362,876.4524.5 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 326,749.9120,618.0022.9 %ผ่าน8,555.146,192.8027.6 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 443,593.2715,335.4764.8 %ผ่าน5,056.444,971.251.7 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.1 บช.ปส.52,969.9120,357.0061.6 %ผ่าน6,462.3813,489.68-108.7 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.2 บช.ปส.32,727.0414,691.0055.1 %ผ่าน6,896.744,486.0935.0 %ผ่าน
บก.ปส.4 บช.ปส.43,405.0014,118.7167.5 %ผ่าน11,050.997,526.7731.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลดารารัศมี33,378.2020,000.0040.1 %ผ่าน3,760.53348.3590.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง36,579.38109,922.00-200.5 %ไม่ผ่าน3,189.61437.7086.3 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1193,140.9138,016.0080.3 %ผ่าน83,986.65678.7099.2 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,591.5430,588.00-48.5 %ไม่ผ่าน65,785.83669.0099.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 244,098.1123,619.0646.4 %ผ่าน9,303.421,931.4979.2 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 344,793.4416,200.0063.8 %ผ่าน27,025.42837.9596.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4169,221.5915,464.0090.9 %ผ่าน91,710.67602.4699.3 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 520,980.435,334.7274.6 %ผ่าน10,079.07691.0093.1 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 58,348.8514,264.0075.6 %ผ่าน27,680.61457.8298.3 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 711,897.8316,587.76-39.4 %ไม่ผ่าน48,045.47657.6998.6 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 820,481.3625,101.69-22.6 %ไม่ผ่าน122,878.952,602.7997.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 913,789.4810,880.0021.1 %ผ่าน4,896.46547.0488.8 %ผ่าน
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน44,654.0850,001.00-12.0 %ไม่ผ่าน4,606.48443.5590.4 %ผ่าน
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,487.13302.0096.4 %ผ่าน846.646.6799.2 %ผ่าน
รวม 6,319,616 5,950,948 5.83 % ไม่ผ่าน 1,328,812 563,900 57.56 % ผ่าน