สรุปผลประเมิน กรมบัญชีกลาง เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบัญชีกลาง240,497.30210,012.0012.7 %ไม่ผ่าน12,896.19557.9395.7 %ผ่าน
รวม 240,497 210,012 12.68 % ไม่ผ่าน 12,896 558 95.67 % ผ่าน