สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพสามิต197,771.27343,000.00-73.4 %ไม่ผ่าน8,446.945,021.4940.6 %ผ่าน
รวม 197,771 343,000 -73.43 % ไม่ผ่าน 8,447 5,021 40.55 % ผ่าน