สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ301,092.53362,000.00-20.2 %ไม่ผ่าน12,489.72539.3995.7 %ผ่าน
รวม 301,093 362,000 -20.23 % ไม่ผ่าน 12,490 539 95.68 % ผ่าน