สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว99,849.7559,862.0040.0 %ผ่าน5,442.22705.1687.0 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 6,609.576,146.437.0 %ไม่ผ่าน2,896.74609.2779.0 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน5,415.505,105.525.7 %ไม่ผ่าน1,618.23441.1772.7 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี4,925.199,586.25-94.6 %ไม่ผ่าน1,947.57209.0089.3 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี7,194.7915,524.00-115.8 %ไม่ผ่าน819.72359.1056.2 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ4,980.997,195.00-44.4 %ไม่ผ่าน2,482.22450.4281.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา5,645.689,252.30-63.9 %ไม่ผ่าน2,518.19477.1781.1 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง27,679.137,926.9071.4 %ผ่าน2,608.23984.1062.3 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา4,070.617,458.60-83.2 %ไม่ผ่าน2,372.69249.6189.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร1,698.914,917.00-189.4 %ไม่ผ่าน913.21254.3672.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1,434.152,470.20-72.2 %ไม่ผ่าน3,118.61180.5094.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว1,484.61570.0061.6 %ผ่าน2,428.44391.4183.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 858.44827.003.7 %ไม่ผ่าน2,462.13149.6393.9 %ผ่าน
รวม 171,847 136,841 20.37 % ผ่าน 31,628 5,461 82.73 % ผ่าน