สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ95,847.0644,005.0054.1 %ผ่าน5,282.761,343.7374.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,768.582,894.35-63.7 %ไม่ผ่าน2,728.57101.6896.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น2,920.181,878.8435.7 %ผ่าน437.37194.7555.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี2,982.032,181.0026.9 %ผ่าน487.0782.6583.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,700.978,550.10-131.0 %ไม่ผ่าน2,477.96512.3179.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น3,376.267,484.42-121.7 %ไม่ผ่าน2,761.08448.5083.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,465.753,856.4229.4 %ผ่าน1,384.54279.6479.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี2,668.133,785.40-41.9 %ไม่ผ่าน2,615.98174.9593.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,152.474,480.50-108.2 %ไม่ผ่าน2,753.25288.1389.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,148.737,747.00-86.7 %ไม่ผ่าน891.66191.0678.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,489.426,237.32-78.7 %ไม่ผ่าน3,466.65501.2685.5 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,119.844,621.00-48.1 %ไม่ผ่าน692.41390.0043.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี13,646.3310,227.4225.1 %ผ่าน2,079.59261.2587.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี11,052.7211,381.01-3.0 %ไม่ผ่าน1,749.07801.5854.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง11,763.2620,492.64-74.2 %ไม่ผ่าน2,030.92324.4384.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี15,879.7818,699.77-17.8 %ไม่ผ่าน1,441.15344.8176.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี19,695.0115,063.9523.5 %ผ่าน1,517.63439.8471.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี18,062.9218,237.00-1.0 %ไม่ผ่าน1,110.551,031.907.1 %ไม่ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี17,788.0421,389.00-20.2 %ไม่ผ่าน1,149.08386.2266.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี17,400.2720,487.00-17.7 %ไม่ผ่าน1,036.64299.4071.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี22,539.2216,479.0026.9 %ผ่าน1,171.38503.5057.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี9,721.642,458.3674.7 %ผ่าน1,138.32475.0058.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง18,989.9615,648.0017.6 %ไม่ผ่าน1,171.55244.3679.1 %ผ่าน
รวม 308,179 268,285 12.95 % ไม่ผ่าน 41,575 9,621 76.86 % ผ่าน