สรุปผลประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม144,927.9595,921.0033.8 %ผ่าน7,668.401,570.6079.5 %ผ่าน
รวม 144,928 95,921 33.81 % ผ่าน 7,668 1,571 79.52 % ผ่าน