สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 133,835.3399,091.0026.0 %ผ่าน6,855.475,502.4919.7 %ไม่ผ่าน
รวม 133,835 99,091 25.96 % ผ่าน 6,855 5,502 19.74 % ไม่ผ่าน