สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางบก 470,672.31413,354.0012.2 %ไม่ผ่าน10,457.395,806.1644.5 %ผ่าน
รวม 470,672 413,354 12.18 % ไม่ผ่าน 10,457 5,806 44.48 % ผ่าน