สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมท่าอากาศยาน109,813.07113,705.00-3.5 %ไม่ผ่าน5,936.23276.9395.3 %ผ่าน
รวม 109,813 113,705 -3.54 % ไม่ผ่าน 5,936 277 95.33 % ผ่าน