สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำ 122,712.26118,166.003.7 %ไม่ผ่าน6,311.43897.2785.8 %ผ่าน
รวม 122,712 118,166 3.70 % ไม่ผ่าน 6,311 897 85.78 % ผ่าน