สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 128,135.3493,088.0027.4 %ผ่าน5,980.00476.6892.0 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,627.683,103.7744.8 %ผ่าน2,584.00481.6981.4 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)5,696.093,655.0035.8 %ผ่าน2,473.3160.0097.6 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)11,191.135,423.5451.5 %ผ่าน2,830.97665.0076.5 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,740.744,379.5435.0 %ผ่าน2,548.92437.0082.9 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,525.615,173.9120.7 %ผ่าน2,047.78207.1689.9 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง9,173.225,545.8839.5 %ผ่าน2,797.02332.5988.1 %ผ่าน
รวม 173,090 120,370 30.46 % ผ่าน 21,262 2,660 87.49 % ผ่าน