สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน88,382.8744,000.0050.2 %ผ่าน5,107.66313.1293.9 %ผ่าน
รวม 88,383 44,000 50.22 % ผ่าน 5,108 313 93.87 % ผ่าน