สรุปผลประเมิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง411,275.47335,083.0018.5 %ไม่ผ่าน11,182.781,010.9391.0 %ผ่าน
รวม 411,275 335,083 18.53 % ไม่ผ่าน 11,183 1,011 90.96 % ผ่าน