สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ193,333.16281,036.00-45.4 %ไม่ผ่าน6,617.84459.6193.1 %ผ่าน
รวม 193,333 281,036 -45.36 % ไม่ผ่าน 6,618 460 93.06 % ผ่าน