สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองบัญชาการกองทัพไทย 2,510,555.502,218,411.0011.6 %ไม่ผ่าน41,249.1126,530.5035.7 %ผ่าน
กรมการสื่อสารทหาร480,479.50304,455.0036.6 %ผ่าน9,616.3316,597.05-72.6 %ไม่ผ่าน
กรมแผนที่ทหาร154,441.06201,886.00-30.7 %ไม่ผ่าน7,862.262,355.8070.0 %ผ่าน
กรมยุทธบริการทหาร208,881.27147,580.0029.3 %ผ่าน6,689.762,330.7565.2 %ผ่าน
ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.ศบท.)16,362.8910,000.0038.9 %ผ่าน2,691.64343.9587.2 %ผ่าน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 118,084.7248,000.0059.4 %ผ่าน5,320.28997.5081.3 %ผ่าน
ศูนย์ประสานงานโคงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย24,119.5223,280.003.5 %ไม่ผ่าน4,975.742,043.5058.9 %ผ่าน
ศูนย์รักษาความปลอดภัย274,602.31305,463.50-11.2 %ไม่ผ่าน8,737.723,557.0059.3 %ผ่าน
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ375,316.03235,350.0037.3 %ผ่าน15,649.8117,854.90-14.1 %ไม่ผ่าน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา219,258.38877,576.50-300.2 %ไม่ผ่าน7,118.4558,484.95-721.6 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร109,720.1192,689.0015.5 %ไม่ผ่าน3,942.435,283.80-34.0 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ323,566.69384,629.22-18.9 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ132,754.0564,000.0051.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 4,948,142 4,913,320 0.70 % ไม่ผ่าน 113,854 136,380 -19.79 % ไม่ผ่าน