สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์ 129,940.8278,545.9039.6 %ผ่าน5,914.34943.5084.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่113,404.0081,900.0027.8 %ผ่าน4,949.471,174.3576.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน29,248.5216,947.0042.1 %ผ่าน2,401.70569.8576.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น69,894.9554,353.0022.2 %ผ่าน2,117.92647.0069.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี109,842.1823,802.0078.3 %ผ่าน1,295.04628.9051.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา84,536.7760,543.0028.4 %ผ่าน2,544.47534.1179.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี57,105.4426,022.3654.4 %ผ่าน2,161.52348.0383.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี713,663.81879,000.00-23.2 %ไม่ผ่าน4,677.252,646.2043.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่87,405.2969,270.0020.7 %ผ่าน4,330.281,618.0062.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี149,686.52270,840.00-80.9 %ไม่ผ่าน1,446.261,354.146.4 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี155,959.36201,234.00-29.0 %ไม่ผ่าน1,270.901,085.8114.6 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี186,484.27377,972.00-102.7 %ไม่ผ่าน2,213.992,031.508.2 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง116,556.60121,836.05-4.5 %ไม่ผ่าน2,616.51645.8775.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี171,920.98131,952.0023.2 %ผ่าน2,760.07715.7474.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี159,077.59152,174.004.3 %ไม่ผ่าน2,671.38874.7467.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี149,722.19217,316.98-45.1 %ไม่ผ่าน3,988.56582.8385.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลราชวิถี1,320,094.602,287,073.00-73.3 %ไม่ผ่าน9,535.641,253.4086.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง43,873.2422,666.0048.3 %ผ่าน1,887.41160.9391.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลเลิดสิน848,168.81832,000.001.9 %ไม่ผ่าน5,256.121,194.3777.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลสงฆ์147,578.95261,176.00-77.0 %ไม่ผ่าน1,482.781,385.006.6 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี22,935.8724,331.00-6.1 %ไม่ผ่าน1,383.29180.5087.0 %ผ่าน
สถาบันประสาทวิทยา269,115.75434,065.00-61.3 %ไม่ผ่าน1,752.08456.4273.9 %ผ่าน
สถาบันพยาธิวิทยา90,900.0847,000.0048.3 %ผ่าน421.53120.4571.4 %ผ่าน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ321,299.94304,508.005.2 %ไม่ผ่าน2,268.27625.0172.4 %ผ่าน
สถาบันโรคผิวหนัง149,201.66157,000.00-5.2 %ไม่ผ่าน516.88621.30-20.2 %ไม่ผ่าน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,477,973.00858,000.0041.9 %ผ่าน4,036.08581.9485.6 %ผ่าน
รวม 7,175,591 7,991,528 -11.37 % ไม่ผ่าน 75,900 22,980 69.72 % ผ่าน