สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมโรค 249,117.81312,202.00-25.3 %ไม่ผ่าน10,810.704,125.3961.8 %ผ่าน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,924.6140,466.00-270.4 %ไม่ผ่าน3,545.93337.0290.5 %ผ่าน
รวม 260,042 352,668 -35.62 % ไม่ผ่าน 14,357 4,462 68.92 % ผ่าน