สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง112,158.5095,247.0015.1 %ไม่ผ่าน6,180.11498.7391.9 %ผ่าน
รวม 112,159 95,247 15.08 % ไม่ผ่าน 6,180 499 91.93 % ผ่าน