สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสุขภาพจิต 157,471.1392,000.0041.6 %ผ่าน5,811.161,209.8279.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์140,668.3984,245.3940.1 %ผ่าน3,346.67296.9791.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์52,318.3543,477.0016.9 %ไม่ผ่าน1,823.26938.9148.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์123,243.6292,885.0124.6 %ผ่าน4,052.181,232.2969.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์123,803.5729,600.0076.1 %ผ่าน2,803.52811.6071.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์62,370.3746,992.0024.7 %ผ่าน2,208.64921.6658.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์173,948.4884,344.0151.5 %ผ่าน1,612.14228.8585.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์82,501.6357,516.0030.3 %ผ่าน2,686.25866.7167.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์183,676.23123,660.0032.7 %ผ่าน6,185.821,112.1582.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์96,330.7848,988.0049.1 %ผ่าน1,306.39277.4078.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลศรีธัญญา576,702.63423,146.0026.6 %ผ่าน3,251.771,338.3258.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนปรุง210,111.11126,534.0039.8 %ผ่าน6,629.241,230.9981.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์259,950.5972,020.0072.3 %ผ่าน4,248.761,458.0665.7 %ผ่าน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์227,889.38120,764.0047.0 %ผ่าน2,665.38679.3774.5 %ผ่าน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา420,140.22271,825.0035.3 %ผ่าน7,502.091,129.2684.9 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์103,170.4619,904.2680.7 %ผ่าน4,912.05343.9393.0 %ผ่าน
สถาบันราชานุกูล152,853.7869,637.5054.4 %ผ่าน1,225.88328.5073.2 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22,010.2510,174.0053.8 %ผ่าน2,002.81138.9893.1 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,300.4234.6597.3 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,254.158,951.5048.1 %ผ่าน3,127.58197.3793.7 %ผ่าน
รวม 3,186,415 1,826,664 42.67 % ผ่าน 68,702 14,776 78.49 % ผ่าน