สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา221,839.63222,000.00-0.1 %ไม่ผ่าน9,278.642,982.8367.9 %ผ่าน
รวม 221,840 222,000 -0.07 % ไม่ผ่าน 9,279 2,983 67.85 % ผ่าน